JAN KRŠKO - historik

Historie Církve československé v Rakovníku I.

Jan Krško

Rakovník a české schisma 1918–1920.
Rakovník 2001.

 

Jednotlivé aspekty společensko - politického vývoje první republiky se bezesporu těší značnému zájmu odborné i laické veřejnosti. Výjimku tvoří snad jen problematika náboženských vztahů. Pomineme-li vcelku populární oblast úlohy židovské církve, vzniklo k této otázce pro období předmnichovského státu jen velice málo studií. Na regionální úrovni je pak situace ještě o poznání horší. Konfesijní poměry přitom ovlivnily řadu závažných skutečností první republiky, jako průběh pozemkové reformy, charakter některých diplomatických jednání, postavení určitých politických stran apod.

K nejvýznamnějším mezníkům náboženského vývoje po rozpadu habsburské monarchie můžeme přiřadit aktivizaci reformního hnutí katolického duchovenstva a vytvoření Církve československé (dále jen CČS). Tedy záležitost, která se podstatným způsobem dotkla života římskokatolické církve a v jistém smyslu ohrozila i její dominantní postavení. Vedle dopadu na římskokatolickou konfesi pak vznik nového křesťanského společenství obohatil české duchovní klima jedinečnými věroučnými pohledy. Na tyto opomíjené skutečnosti chce upozornit cyklus studií sledujících historii Církve československé v Rakovníku. Celá práce je rozčleněna do dvou řad. První kriticky hodnotí jednotlivé rakovnické představitele této konfese. Ve druhé řadě se čtenář seznámí s vlastními osudy místní náboženské obce CČS. Sem patří i tato část, věnovaná reformnímu hnutí katolického duchovenstva a vzniku CČS v Rakovníku v letech 1918 – 1920.

 

 

 


Historie Církve československé v Rakovníku I.

Tohoto tématu se dotýkají také:   Články - církevní dějiny.