JAN KRŠKO - historik

Obsah knihy

Obsah

Předmluva……...........................................................5

Základní charakteristika pramenné základny…………...7

Člověk vstupuje na scénu…………………………… 11

O Pavlově kovu………………………………………25

Vznik vesnice a její nejstarší podoba…………………31

Manové………………………………………............47

Ve víru, či ve stínu husitské revoluce?........................53

Magister Nicolaus de Pawlikow…………………….   61

Nevydařený tunel……………………………………  75

Na prahu novověku…………………………………  79

Boj o Huřviny……………………………………….  93

Nehoda s rakovnickým pivem………………………  99

Kterak Ondřej Koubek zamotal hlavu spisovateli

Zikmundu Wintrovi………………………………….103

Od manství k vrchnostenskému statku……………...107

Pejpalka………………………………….................117

Nešťastné roky……………………………………   121

Poválečná obnova…………………………………..125

Církevní správa……………………………………..139

Za té selské rebelie…………………………………..145

Valdštejnský dvorec………………………………...151

Staré pavlíkovské rody……………………………...159

Nový kostel………………………………………….187

Škola………………………………………………...195

Občanská společnost………………………………..209

Vstanou noví bojovníci……………………………...221

František Pánek……………………………………...229

Za moderní obec…………………………………….239

Velká válka……………………………………………

Závěr………………………………………………...259

Prameny a literatura………………………………….273

Jmenný rejstřík…………………………………........297

Místní rejstřík…………………………………….....309
 

 


Hlavní stránka knihy Pavlíkov v proměnách času